Niedziela, 04 grudnia
Barbara, Krystian, Hieronim, Jan, Bernard

Dziś sesja Rady Gminy

24.11.2022 00:09:00 PAN 0 1082

Niedźwiedź. Dziś o godzinie 14:00 w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Niedźwiedź.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
5. Informacja Wójta z postępu prac dotyczących rozbudowy ośrodka zdrowia w Porębie Wielkiej.
6. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
7. Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
b) zmiany uchwały nr XXXV/255/2022 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego;
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego;
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
f) ustalenia stawek podatku od środków transportowych;
g) ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź;
h) ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych;
i) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niedźwiedź na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
k) rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo [email protected]